Luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu quốc hội

Cập nhật: 10-09-2011 10:50:00

QUỐC HỘI
Số: 31/2001/QH10
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2001

LUẬT CỦA QUỐC HỘI

Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa luật bầu cử đại biểu Quốc hội

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốchội đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15tháng 4 năm 1997.

Điều 1

Sửađổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội:

1- Điểm 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1-Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạihóa đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, vănminh;"

2- Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1-Tổng số đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không quá nămtrăm người."

3- Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 9

Căncứ vào số lượng đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 8 của Luật này, căn cứ vàonhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, để bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của cáctầng lớp nhân dân trong Quốc hội, sau khi trao đổi ý kiến với Ban thường trựcủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị -xã hội, chậm nhất là chín mươi lăm ngày trước ngày bầu cử,

1-Cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội;

2-Số lượng đại biểu Quốc hội được bầu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ươngvà địa phương".

4- Bổ sung Điều 10a như sau:

"Điều 10a

Sốđại biểu Quốc hội là phụ nữ do ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đềnghị của Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,bảo đảm để phụ nữ có số đại biểu thích đáng".

5- Đoạn thứ nhất của Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Chậmnhất là một trăm lẻ năm ngày trước ngày bầu cử, y ban thường vụ Quốc hội thành lập Hội đồng bầu cử từ mườilăm đến hai mươi mốt người, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các

6- Đoạn thứ nhất của Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Chậmnhất là chín mươi lăm ngày trước ngày bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi thống nhất với

7- Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 23

1-Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệulực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù, người đang bị tạm giamvà người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cửtri.

2-Người thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này nếu đến trước thờiđiểm bắt đầu bỏ phiếu hai mươi bốn giờ được khôi phục lại quyền bầu cử, đượctrả lại tự do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong tìnhtrạng mất năng lực hành vi dân sự thì được bổ sung vào danh sách cử tri và đượcphát thẻ cử tri.

3-Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Tòaán tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù, bị bắt tạm giam hoặc mấtnăng lực hành vi dân sự thì ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xóa tên ngườiđó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri."

8- Khoản 1 Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1-Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội (người được giới thiệu ứng cử và người tự ứngcử) theo quy định của Luật này phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là sáu mươi lămngày trước ngày bầu cử.

Hồsơ ứng cử gồm:

a)Đơn xin ứng cử;

b)Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công táchoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú;

c)Tiểu sử tóm tắt và ba ảnh màu cỡ 4cm x 6cm."

9- Điểm 5 Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"5-Người đang chấp hành quyết định xử lý hành chính về giáo dục tại xã, phường,thị trấn, tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc đang bị quản chế hành chính.

Nhữngngười đã có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội mà đến thời điểm bắtđầu bầu cử bị khởi tố về hình sự, bị bắt giữ vì phạm tội quả tang hoặc mất nănglực hành vi dân sự thì Hội đồng bầu cử xóa tên trong danh sách những người ứngcử đại biểu Quốc hội."

10- Đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai của Điều 30 được sửa đổi, bổ sungnhư sau:

"Hộinghị hiệp thương lần thứ nhất ở trung ương do Đoàn Chủ tịch

Hộinghị hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơquan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được bầu làm đại biểu Quốc hội trên cơ sở dựkiến do

11- Đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai của Điều 31 được sửa đổi, bổ sungnhư sau:

"Hộinghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Ban thườngtrực

Hộinghị hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơquan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được bầu làm đại biểu Quốc hội trên cơ sở dựkiến do

12- Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 32

Căncứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất quy định tại các điều 30 và 31 của Luậtnày, chậm nhất là tám mươi ngày trước ngày bầu cử,

13- Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 33

Trêncơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của y ban thường vụ Quốc hội, căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội,cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được phân bổ số lượng đạibiểu tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội."

14- Đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai của Điều 37 được sửa đổi, bổ sungnhư sau:

"Hộinghị hiệp thương lần thứ hai ở trung ương do Đoàn Chủ tịch

Hộinghị hiệp thương căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần vàsố lượng đại biểu được bầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương đã được

15- Đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai của Điều 38 được sửa đổi, bổ sungnhư sau:

"Hộinghị hiệp thương lần thứ hai ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Ban thườngtrực

Hộinghị hiệp thương căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần vàsố lượng đại biểu được bầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương đã được

16- Điều 41 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 41

Căncứ vào kết quả hiệp thương lần thứ hai quy định tại các điều 37 và 38 của Luậtnày, chậm nhất là năm mươi ngày trước ngày bầu cử,

17- Đoạn thứ hai của Điều 42 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Hộinghị hiệp thương căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần vàsố lượng đại biểu được bầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương đã được

18- Đoạn thứ hai của Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Hộinghị hiệp thương căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần vàsố lượng đại biểu được bầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương đã được

19- Điều 49 được bổ sung khoản 3 và khoản 4 như sau:

"3-Không xem xét, giải quyết đối với những đơn tố cáo nặc danh.

4-Hội đồng bầu cử chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyếtđến

20- Đoạn thứ hai của Điều 54 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Ngàybầu cử phải là ngày chủ nhật, do y ban thường vụ Quốc hội ấn định và công bố chậm nhất là một trămlẻ năm ngày trước ngày bầu cử."

Điều 2

1-Luật này có hiệu lực từ ngày công bố.

2-

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namkhóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001./.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Đã ký)
Nguyễn Văn An

 
thông tin cá nhân, bí mật đời tư, danh dự, nhân phẩm, người làm chứng, tâm lý học, phòng chống tội phạm, Luật sư Nông Thị Hồng Hà, Thạc sĩ, Luật sư Phạm Thanh Bình, Phan Kế Bính, Công ty Luật Hồng Hà, Vnexpress, công an nhân dân, vụ án, bị can, bị cáo, người chưa thành niên, Luật sư bào chữa, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ luật tố tụng hình sự, người tham gia tố tụng, người bị hại, điều tra, truy tố, xét xử, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự, khởi kiện, tranh chấp, thụ lý, hòa giải, lao động, hành chính, kinh tế, đất đai, ly hôn, tài sản, thừa kế, khu đô thị mới, căn hộ, ranh giới, cơ quan tiến hành tố tụng, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, tâm lý học, phòng chống tội phạm, bí mật, thông tin cá nhân, bí mật đời tư, danh dự, nhân phẩm, người làm chứng, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, người đại diện hợp pháp, từ chối, các biện pháp ngăn chặn, bắt, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm, gia hạn thời hạn tạm giữ, tạm giam, hậu quả xấu, lấy lời khai, hỏi cung, thời gian, địa điểm, cán bộ chuyên trách, cán bộ trợ giúp, tư vấn về pháp lý, y tế, độ tuổi, tình trạng tâm lý, sức khỏe, xét xử lưu động, còng tay, phương tiện, cưỡng chế, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng do cố ý, tiêu cực, chống đối, gây mất trật tự tại phiên toà, đại diện của gia đình bị cáo, hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự, phạt tù, án treo, trắng án, giám sát, tái hòa nhập cộng đồng, người làm chứng, quyền nhờ luật sư, bào chữa viên nhân dân, thu thập chứng cứ, lấy lời khai, kiểm tra dấu vết, chụp ảnh thương tích, ghi âm, ghi hình, xét xử kín, xâm phạm tình dục trẻ em, mua bán trẻ em, tham khảo,
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: